جواب مدیرعامل کارگزاری بانک ملی در مورد آینده یک سهم 14

توسعه ثمین بجای فروش سهام / هیچ قصدی برای فروش سهام این شرکت نداریم
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است