همه چیز در ذهن است 31

موفقیت شکست پیروزی شادی غم همه در ذهن انسان است . بیاموزیم تا که بتوانیم درخشنده باشیم
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است