دانلود حقوق تجارت 2 پیام نور 63

خلاصه مباحث حقوق تجارت ۲ شرکت های تجاری براساس کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری جلد ۱ و ۲ دکتر ربیعا اسکینیhttp://lawpdf.ir/downloads/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-2/
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است