کارشناس ایران اینترنشنال از نقض حقوق بین الملل توسط آمریکا دراعمال تحریمهامیگوید 7

کارشناس مدعو "ایران اینترنشنال" از نقض حقوق بین الملل توسط آمریکا در اعمال تحریم های یکجانبه می گوید www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است