یادگیری ماشینی جلسه اول 3

این دوره آموزشی در دانشگاه اسنفورد با تدریس professor Andrew ng برگزار شده است.
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است